Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

depressiverealism
Reposted fromshieep shieep viablubra blubra
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viablubra blubra
depressiverealism
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy vialaparisienne laparisienne

June 16 2017

depressiverealism
Maturity begins with the capacity to sense and, in good time and without defensiveness, admit to our own craziness. If we are not regularly deeply embarrassed by who we are, the journey to self-knowledge hasn’t begun.
— Alain de Botton
depressiverealism
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
depressiverealism
0802 0504 500
Reposted fromdaelmo daelmo vialaparisienne laparisienne
depressiverealism
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko vialaparisienne laparisienne
2413 4b7b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viagoszko goszko
6397 8ae7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagoszko goszko
depressiverealism
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viagoszko goszko
depressiverealism
  • me: *assumes i'm bothering everyone i talk to*
  • everyone i talk to: ur not bothering me!!!
  • me: *still lowkey assumes i'm bothering everyone i talk to*
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
depressiverealism
depressiverealism
4459 362c 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajethra jethra
depressiverealism
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viajethra jethra
5748 6309
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viainstitches institches
depressiverealism
Albo taka jednoczesna chęć bycia ocalonym i nie zawracania nikomu dupy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajethra jethra
depressiverealism
9990 982b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl