Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

depressiverealism
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 20 2017

depressiverealism
6692 9e88
Reposted byforgettoregretjanealicejonesGoldenHarementispenetraliablubraCaraxnysquimartynieniaDaphnetiredeverydayheartmuscle
depressiverealism
6691 b6d9
Reposted byjanealicejonesreverentiaapencil
depressiverealism
6685 ba42
Reposted byfirewalkwithmesearchingpollyjanealicejonesiblameyouno-longer-korereverentiaaqbshtallavemaria
depressiverealism
6684 9089
Reposted byforgettoregretjanealicejoneswwojtlNocephyatiredeveryday
depressiverealism
6683 abc7
Reposted bybilderkram bilderkram
depressiverealism
depressiverealism
6681 ba82
Reposted byjanealicejones janealicejones
depressiverealism
6680 3ec1
Reposted bytynyIulia tynyIulia
depressiverealism
6679 1a91
Reposted byjanealicejonestynyIuliareverentiaa
depressiverealism
6678 7236
depressiverealism
6677 d18b
Reposted bycelmaifrumosnotyourstrawberryforgettoregretjanealicejonesbeattmanzabkaadlerek12tiredeverydayazazelcomiendoliricainyouemememdeadlypannakiesgotarinatrytorunaway
depressiverealism
6675 1ab6 500
depressiverealism
6673 81aa 500
Reposted byazazel azazel
depressiverealism
6671 acef 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
depressiverealism
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viajethra jethra
depressiverealism
4610 ddf6 500
Reposted fromazathiana azathiana viajethra jethra
depressiverealism
Człowiek musi być sam, rozumiesz? Zawsze sam, jeśli chce zrobić cokolwiek. Bóg dał człowiekowi jedno dobrodziejstwo - to jest właśnie samotność. To wszystko dobre, czym człowiek może być. Każdy drugi jest wrogiem. Ludzie tego nie rozumieją i łażą po sobie jak pająki w gównie.
— Marek Hłasko "Następny do raju"
Reposted bykmjmycelinemyszkaminnie
depressiverealism
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl